Katz's Deli, New York City (photo by Sheila Scarborough)