Sculptured badminton birdies on the lawn, Nelson-Atkins, Kansas City (photo by Sheila Scarborough)