The Las Manitas Avenue Cafe, Austin Texas (Scarborough photo)